با 3 گام آسان , 100% سپرده گذاری خود را هدیه بگیرید!

 

از 100 دالر تا 6000 دالر سپرده گذاری کنید و 100% سپرده گذاری تان را در حساب معامالتی خود هدیه بگیرید

با تیم ساپورت ما تماس بگیرید و آنها را از وضعیت سپرده گذاری جدید خود و همچنین تمایل به استفاده از هدیه 100
درصدی ما آگاه نمایید. ما در اسرع وقت اعتبار حساب شما را افزایش خواهیم داد و شما میتوانید از این هدیه به عنوان
مارجین و سرمایه اضافی بهره برید .

شرایط و ضوابط